Algemeene voorwaarden

Hulp nodig?

Niet gevonden wat u zocht? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag!

0320 256 256
info@houtplaza.nl

Algemene Voorwaarden Houtplaza BV

Inhoudsopgave:

 

Artikel 1 - Definities

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

Artikel 11 - De prijs

 

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Artikel 15 - Betaling

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 

Artikel 17 - Geschillen

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 19 - Levering en garantievoorwaarden Montage

 

 

 

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 

Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 

Dag: kalenderdag;

 

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

 

 

Naam ondernemer: Hout-Plaza B.V.

 

Handelend onder de naam/namen:

 

- Hout-Plaza B.V.

 

- HoutPlaza B.V.

 

 

 

Vestigingsadres:

 

Zuiveringweg 23, 8243 PZ Lelystad

 

 

 

Telefoonnummer: 0320 256 256

 

 

 

Bereikbaarheid:

 

Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

 

Van zaterdag t/m zaterdag vanaf 09.00 uur tot 15.00 uur

 

E-mailadres: info@houtplaza.nl

 

KvK-nummer: 39075263

 

Btw-nummer: NL813923025B01

 

 

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 

Bij producten:

 

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

 

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

 

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 

Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

 

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

 

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 

Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 

De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

 

de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

 

de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

 

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 

hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

 

hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

 

de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

 

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

 

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

 

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 

Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

 

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

 

de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 

Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

 

Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

 

Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

 

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

 

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 

Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 

Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

 

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

 

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

 

de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

 

 

Artikel 11 - De prijs

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

 

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht, met uitsluiting van maatwerk, om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, schadevergoedingen worden nooit toegekend.

 

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging:

 

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

 

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

 

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging:

 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur:

 

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

 

 

Artikel 15 - Betaling

 

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

 

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

 

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 19 - Levering en garantievoorwaarden Montage

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle offertes en orderbevestigingen van Houtplaza en daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Acceptatie van de offerte van verkoper kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene verkoop- en leverings voorwaarden.

LEVERING/ AFLEVERING

  1. Alle genoemde levertijden zijn de vermoedelijke levertijden van leveranciers aan Houtplaza. Als gevolg van overmacht behoudt Houtplaza het recht de genoemde levertijd te

overschrijden tot maximaal tweemaal de genoemde levertermijn. Blokhutten 2-6 weken - Tuinhout 1-2 weken - Veranda 3-4 weken - Sierbestrating 1-2 weken. Alle bestelde materialen worden direct naast de auto gelost. De chauffeur mag i.v.m. ARBO wetgeving niet met bestelde goederen gaan lopen/tillen/. De koper is verantwoordelijk voor de geloste materialen en het verplaatsen naar een veilige opslagplek. Ontstane schade na levering welke niet door directe schuld van de chauffeur zijn ontstaan is Houtplaza op geen enkele wijze verantwoordelijk voor.

  1. Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien eendeellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden

geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

AFNAMEVERPLICHTING

De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter

beschikking worden gesteld.Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper.De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en transportkosten verschuldigd zijn.

RECLAMES

  1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten)onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:- of de juiste zaken zijn geleverd;- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid)overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
    2. Worden zichtbare/niet zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen twee (2)dagen na afleveringschriftelijk aan verkoper te melden.

BETALING

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van een order altijd uiterlijk bij aflevering aan de chauffeur te worden voldaan.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

  1. De door de verkoper geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met de verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;2. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die die zaken voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 % van het door hem aan verkoper verschuldigde per dag.

GARANTIE

1.Slechts wanneer zulks uitdrukkelijk is overeengekomen garandeert verkoper dat de door haar verkochte materialen vrij is van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten.2. Voor elk product geldt de fabrieksgarantie van de producent.

AANSPRAKELIJKHEID

Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en wij met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstand schade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.

TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN

  1. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling, en voor zover bepalingen van dwingendkarakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verkoper, eventuele voorzieningen die in kort geding kunnen worden gegeven daaronder begrepen, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht.

RETOUREN

geleverde materialen welke binnen de retour regeling vallen mogen binnen 5 dagen na levering retour worden gebracht, mits onbeschadigd, recht, in verpakking en alleen met factuur. Uitsluitingen voor retour producten zijn alle betonproducten i.v.m. een te groot risico op breuk of beschadiging waarna deze niet meer vergoed worden. Houtproducten worden alleen retour genomen indien deze onbeschadigd, schoon en recht retour worden gebracht. Aangezien hout een natuurproduct is kan dit snel torderen/krom trekken. Alle tuinhout wordt door onze medewerkers tot 3 maal gecontroleerd voordat deze geleverd wordt.

MONTAGE

De werkplek dient geheel vrij van obstakels te zijn. Indien u niet thuis bent op de afgesproken montage dag brengen wij €75 euro voorrijkosten in rekening. Er dient tijdens het plaatsen iemand aanwezig te zijn met verstand van zaken en welke gerechtigd is om afspraken mee te maken. Het materiaal mag niet verder liggen dan 25 meter van de plek waar de werkzaamheden plaatsvinden. Alle werkzaamheden die verricht worden om het materiaal op de werkplek te krijgen, wordt extra berekend. Mocht het voorkomen dat wij onverhoopt onze montage afspraak niet op de afgesproken montagedatum kunnen nakomen, dan is hier geen coulance-regeling op van toepassing . Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een nieuwe montagedatum in te plannen. Alle onvoorziene extra werkzaamheden die tijdens het plaatsen zich voordoen, worden in overleg extra berekend. Als de montage compleet klaar is, leveren wij de bestelling samen met u op. Wij doorlopen een aantal belangrijke punten en controleren de bestelling op eventuele schade. Na oplevering goedkeuring en het tekenen van de aflever bon kunt u schades niet meer op Houtplaza BV verhalen en zijn wij hier niet meer verantwoordelijk voor.

GARANTIEBEPALINGEN MONTAGE:

Wij bieden 1 jaar garantie op de gehele montage. Uitsluitingen zijn schades welke niet direct gevolg hebben met de montage en/of product. Schades ontstaan na oplevering vallen niet onder de garantie.

UITSLUITINGEN VAN GARANTIE:

- Voorrijkosten en arbeidsloon vallen niet onder de garantieregeling.

- Normaal optredende kleurverschillen, verkleuringen en onvermijdelijke vervorming van materialen binnen producttoleranties.

- Algemeen onderhoud na plaatsing.

ALGEMEEN:

- Producten en uitgevoerde werkzaamheden dienen bij oplevering nauwkeurig te worden gecontroleerd. Extra service na oplevering is niet kosteloos.

- De structuur en kleur van natuurlijke materialen kan afwijken van het getoonde product in de showroom. Ook kunnen deze producten door invloed van UV-licht in het gebruik verkleuren.

- Teveel bestelde goederen kunnen enkel retour worden genomen wanneer deze onaangetast en uit voorraad van Houtplaza afkomstig zijn. Houtplaza rekent 20% administratiekosten over het te retourneren bedrag.

- Condensvorming treedt regelmatig op in polycarbonaat platen, wat een normaal verschijnsel is. Omdat de polycarbonaat platen moeten kunnen ademen, zijn deze platen

afgetaped met geperforeerd tape aan de gootkant. Hierdoor kan er condensvorming in de platen ontstaan.

- Een overkapping is geen geïntegreerde aanbouw aan de woning waardoor deze nooit 100% waterdicht is.

- Kalkuitbloeiing is een eigenschap van beton die zich soms voordoet. Het kan ontstaat bij het maken van beton, namelijk doordat de kalk uit het cement reageert met CO2 uit de lucht.

- Indien Houtplaza de bestelling niet op de afgesproken datum kan leveren, dan is hier geen coulanceregeling op van toepassing. Houtplaza neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om een nieuwe leverdatum af te spreken. Wij adviseren dan ook geen monteurs in te huren op deze dag.

- Indien uw product stormschade heeft opgelopen, neem dan contact op met uw verzekering.

- Mocht het voorkomen dat Houtplaza de bestelling niet op de afgesproken montagedatum kan monteren, dan is hier geen coulanceregeling op van toepassing. Houtplaza neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om een nieuwe montagedatum af te spreken

- De bezorging van uw bestelling vindt plaats op de afgesproken werkdag tussen 07:00 en 21:30. Een dag voor levering kunt u telefonisch contact opnemen om te vragen welke plaats u op de route heeft. Een specifieke tijd of dagdeel kunnen we niet noemen in verband met weer en verkeer.

- In de meeste gevallen heeft u geen vergunning nodig voor het plaatsen van een terrasoverkapping. In Nederland is het plaatsen van een terrasoverkapping vergunningsvrij indien: - De terrasoverkapping niet meer dan 50% van de tuin zal beslaan. - De terrasoverkapping kleiner is dan 30 M2. - Dat de hoofd bewoning, de hoofd bewoning zal blijven. Dit houdt in dat u niet onder de terrasoverkapping gaat wonen, maar dit een ruimte voor erbij is.